Mehr
Kalote, Khalapur
Vineet Bhatnagar
Private residence
5,500 sq.ft.